غبغب چیست و برای رفع آن چه باید کرد؟

غبغب به حالتی گفته می شود که در آن بافت های زیر چانه به مقدار زیادی حجیم به نظر می رسند به طوری که زاویه ای که چانه با گردن می سازد را بسیار باز تر از حالت عادی نشان می دهد در حالت عادی زاویه بین چانه و گردن حدود ۹۰ تا ۱۱۰ درجه است و حال آنکه این زاویه در افرادی که غبغب دارند بیشتر می شود و در موارد شدید آن ممکن است به نزدیک ۱۵۰درجه و یا بیشتر برسد و می بایست برای رفع غبغب اقدام کرد.

با وجودی که غبغب در جوانان نیز دیده  میشود، ولی ایجاد غبغب، یکی از مهمترین تغییرات پیری در ناحیه گردن است. غبغب در افراد مسنی که لاغر هستند، بیشتر از چینهای پوستی و لبه آویزان شده عضله پلاتیسما (عضله سطحی گردن) تشکیل شده است.

اصلاح غبغب با نخ لیفت

در این روش، با استفاده از نخهای جذبی، بافتهای زیر چانه محکمتر می شودروش کار به این صورت است که شبکه ای از نخهای جذبی در میان بافتهای شل و آویزان زیر چانه ایجاد می گردددر این روش، هیچگونه حجمی از بافتهای زیر چانه (مثلا چربیهای زیر چانهکم نمی شود و چانه نیز برجسته نمی شودلذا این روش در کسانی که غبغب آنها فقط به دلیل کوچکی چانه و یا تجمع زیاد چربی در زیر چانه باشد چندان موثر نیست ولی در افرادی که غبغب آنها به دلیل شلی بافتهای زیر چانه باشد (مثلا افراد میانسالمی تواند موثر باشدتا زمانی که این نخها در محل باقی می مانند، اثر آنها باقیستمعمولا مدت ماندگاری این اثر بین ۳ ماه تا ۱ سال استالبته در بسیاری از تبلیغاتی که برای لیفت با نخ می شود شما می بینید که مدت ماندگاری را خیلی طولانی تر از واقعیت عنوان می کنند و این روش را برای درمان همه موارد غبغب موثر می دانند درحالی که نمیتواند چنین باشد.

این روش با محکم کردن بافتهای زیر پوستی و ایجاد کلاژن سازی اثر خود را اعمال می کندهمانند روش لیفت با نخ، این روش موقتی است و در مواردی کاربرد دارد که علت ایجاد غبغب، شلی بافتهای زیر چانه باشدبا توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، چنانچه علت غبغب، کوچکی چانه باشد، این روش مانند لیفت با نخ، چندان تاثیری نداردکابرد اصلی این روش در مواردی است که علت غبغب، شلی عضله و بافتهای نرم زیر چانه باشد.

 

روش هایفو

روش مزوتراپیاین روش می تواند باعث کلاژن سازی و تحلیل چربیهای زیر چانه شودلذا در مواردی که علت ایجاد غبغب تجمع چربی زیرچانه و یا شلی بافتهای این قسمت باشد، نتیجه مزوتراپی به خوبی دیده می شوداین روش نیز مانند دیگر روشهای غیرجراحی، در غبغب های کاذب (مانند کوچک بودن چانهچندان موثر نیست.

روش RF: مکانیسم اثر این روش بسیار شبیه روش هایفو استدر این روش نیز بافتهای زیر پوستی محکم تر می شود و بویژه در افرادی که در میانسالی به سر می برند موثر استهمان محدودیتهایی که روش هایفو دارد نیز در این روش وجود دارداگر بخواهیم قدرت اثر این دو روش را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بگویم که روش هایفو به دلیل اینکه در لایه همای عمقی تر تغییرات خود را اعمال می کند، می تواند کمی موثر تر از RF باشد ولی برای اغلب استفاده کنندگان، این تفاوت چندان محسوس نیست

توجه: تمامی روشهای اشاره شده در بالا موقتی می باشند و اثر آنها بین ۳ ماه تا ۱۲ ماه باقی می ماندهیچکدام از آنها اثر طولانی تر از یک سال نداردهمگی آنها در غبغب هایی که فقط به دلیل کوچکی چانه دیده می شوند چندان اثری ندارند.

روش ساکشن چربی غبغبدر این روش با وجودی که برشهای وسیع پوستی داده نمی شود، می توان چربیهای اضافه در ناحیه زیر چانه را کاهش داداین روش به دلیل حذف دائمی چربیهای غبغب، اثری دائمی و ماندگار داردلذا از این نظر بر دیگر روشهای غیر جراحی مزیت داردنکته مهم در مورد اصلاح غبغب با ساکشن چربی این است که تنها در ۱۰ درصد افرادی که متقاضی اصلاح غبغب هستند موثر استبه بیان دیگر، ۹۰ درصد افرادی که متقاضی اصلاح غبغب هستند، علت ایجاد غبغب آنها ترکیبی از دیگر عوامل زمینه ساز غبغب است لذا اگر شما متقاضی اصلاح غبغب هستید، قبل از انتخاب این روش، مطمئن شوید که این کار برای شما مناسب است.

 

نمونه کارها:

مقالات مرتبط